Diccionari energètic

Aqui podràs trobar tots els conceptes que formen part de la cooperativa energètica i sostenible Voltregà Energia

Unitat de potència. Amb aquesta unitat es pot identificar quina “Força fa” l’energia. Sobté de relacionar el Voltatge elèctric i la Intensitat del Corrent. Com que representa quin treball es capaç d’efectuar una energia, el gas natural també es converteix a Kw per poder comparar rendiments.

Unitat d’energia. representa quina és la potencia que has emprat durant una hora, per exemple si utilitzes un aparell de 2Kw durant una hora el resultat serà 2Kwh, si per contra empres el mateix aparell però durant mitja hora el resultat serà de 1000KWh. Els Kwh són els que realment acaven facturant les companyies elèctriques.

Equip que converteix la llum del sol a corrent electric per consum tant domèstic com industrial.

Element d’una instal·lació fotovoltaica situat a l’aire lliure i que s’encarrega de capturar la llum del sol per convertir-la en corrent electric de tipus DC

Element d’una instal·lació fotovoltaica encarregat de convertir el corrent electric generat per els panells fotovoltaics en un corrent elèctrit tipus AC (corrent altern) amb les mateixes característiques que el subministrat per la xarxa elèctrica.

És la suma de potència màxima de tots els panells fotovoltaics de una instal·lació
És la potència capaç de entregar l’inversor.
El corrent altern (CA o AC, de l’anglès Alternating current) és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
El corrent continu (CC o DC Direct current) és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia.
Cost que apareix a la factura elèctrica i que és proporcional a la potència contractada
energia procedent al 100% de fonts renovables.
Acció de subministrar energia elèctrica des de el productor cap a la xarxa de distribució.
Preu al que les companyies comercialitzadores paguen l’energia a qui la genera.
Preu al que els usuaris paguen l’energia a les companyies comercialitzadores.
Horari en el que l’energía elèctrica és més economica de comprar
Horari en el que l’energía elèctrica és mes cara de comprar
Documentació que certifica les característiques d’una instal·lació elèctrica.
“power purchase agreement” o acord de compra d’energia a llarg termini